За книгата „Класическата китара във Варна“

Класическата китара във Варна

   

            В последно време нараства интереса към историята на инструмента китара в България. В известна степен това се обуславя от факта, че натрупаните години са достатъчни, за да се заговори за поколения и формиране на традиция, коeто привлича към изследване. Твърде малко на брой са завършените и публикувани издания в тази насока. Характерно за тях е, че представят фактите в енциклопедично-обобщен вид. В този контекст представената книга „Класическата китара във Варна”, подготвена от Севдалин Стефанов може да се определи с приносно значение за българската китарна историография. Тя е съставена от няколко глави. Те обхващат систематично и изчерпателно етапите от развитието на китарната школа в град Варна, а именно: създаване, първи стъпки, преподаватели, композитори, лютиери, реализирани възпитаници (у нас и в чужбина), китарни събития, гост-изпълнители и др. Всестранно и с лично съпричастие към китарното дело, авторът проследява една традиция – утвърдена и доказана през годините.

         Изданието е адресирано предимно към подрастващите китаристи – бъдещото поколение, което чрез познание на фактите да придобие не само самочувствие, но и стимул към по-висши цели. Считам, че такова издание следва да повлияе на колегията и да стимулира създаването на подобни публикации, които да обогатят литературата и допринесат за престижа на българската китарна школа.

 Доц. Стела Митева-Динкова, март 2012 г.